History

   อ.ประเสริฐทรัพย์ ได้ดําเนินการ มาตั้งแต่ปี 2519
รับหล่อเหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง เป็น ของประดับตกแต่ง ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ขายเหล็กหล่อท่อน อลูมิเนียมท่อน กลม, ทองเหลืองก้อน, อัลลอยด์ ต่างที่เป็นประตู เก้าอี้ โต๊ะ มีผลงานในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย, สิงค์โปร ประสบการณ์และผลงาน รับประกันทําให้ลูกค้า พึงพอใจสูงสุด
   ปัจจุบันยังรับให้บริการ แต่ได้ขยายขอบข่ายงาน ไปถึงงานโลหะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ตกแต่งภายในและงานสถาปัตยกรรม ซึ่งให้คําปรึกษากับลูกค้าที่ ติดต่อเข้ามา
Visitors: 33,941