top of page
Profile Home 30May16_Page_06.jpg

Oprasertsub.Com เป็นช่างโลหะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการหล่อ อัลลอยด์ เหล็ก ทองเหลือง และเหล็กหล่อ ที่ช่วยให้การทำงานในสาขาต่างๆ เช่น งานตกแต่ง

รับหล่อโลหะต่างๆ เช่น ทองเหลือง เหล็กหล่อ อลูมิเนียม อัลลอยด์ เหล็ก หล่อตามแบบ เฟอร์นิเจอร์ ราวบันได อะไหล่เครื่องจักร งานตกแต่ง สถาปัตยกรรม ที่ใช้โลหะในการขึ้นรูป ด้วย ประสบการณ์ กว่า40ปี ได้มีการรวมการผสมผสาน วิธีการทำงานโลหะต่าง การหล่อ เชื่อม กลึง มาประยุกต์ ในการทำงานเผื่อให้ตอบโจทย์ ในงานตกแต่ง ประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม ที่ได้มีผลงานในหลากหลายรูปแบบ

Brass•Stainless•Steel•Aluminium

Made Sculpture-Interior-Architecture by Metal

Spilling Sand
Akara 1.jpg
Image by Camylla Battani
Profile Home 30May16_Page_06.jpg
Profile Home 30May16_Page_08.jpg
bottom of page